Πέμπτη, 19 Δεκεμβρίου 2013

Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων & Άλλες Διατάξεις

ΠΡΟΣΘΗΚΗ – ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

Άρθρο 7
Αιτιολογική Έκθεση
Στο άρθρο 7 του Σχεδίου Νόμου «Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις», περιλαμβάνονται οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση εκπτώσεων και την αναστολή πληρωμής φόρου στην καταβολή του ΕΝ.Φ.Ι.Α. Τα κριτήρια που τίθενται στη διάταξη είναι ιδιαίτερα περιοριστικά, με αποτέλεσμα ελάχιστοι εξ αυτών που έχουν πραγματική ανάγκη θα αποκτήσουν το δικαίωμα υπαγωγής στο ευνοϊκότερο καθεστώς. Ως εκ τούτου, η διάταξη δεν θα καταστεί δυνατό εν τοις πράγμασι να επιτελέσει το σκοπό για τον οποίο θεσπίστηκε, δηλαδή να προσφέρει ένα στοιχειώδες επίπεδο προστασίας στις πλέον ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, που βρίσκονται σε απόγνωση λόγω της ιδιαίτερα δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας.
Είναι γι’ αυτό απαραίτητη η καθιέρωση ουσιαστικών και επαρκών κριτηρίων που θα ανακουφίσουν όσους αδυνατούν να αντεπεξέλθουν στα αυξημένα οικονομικά βάρη.
Συνεπώς, απαιτείται ριζική αναπροσαρμογή των κριτηρίων του άρθρου 7 του Σχεδίου Νόμου, προκειμένου οι διατάξεις του να λειτουργήσουν αποτελεσματικά και ειδικότερα, πρέπει:
α) να αυξηθεί το συνολικό φορολογητέο οικογενειακό εισοδήμα από €9.000 (συν €1.000 για τη/το σύζυγο) που ορίζεται στο Σ/Ν στις €12.000 συν €1.700 από €1.000 για κάθε εξαρτώμενο μέλος
β) να αναπροσαρμοστεί το ποσοστό αναπηρίας από 80% και άνω σε 67% και άνω.
Επίσης, είναι αναγκαίο να δοθεί στους ανέργους η δυνατότητα να υπαχθούν στο ευνοϊκό καθεστώς της διάταξης, εφόσον πληρούν και τις υπόλοιπες προϋποθέσεις που αυτή ορίζει.
Τέλος, λόγω της δυσμενούς συγκυρίας θα πρέπει να απαλειφθεί η προϋπόθεση της υποπαραγράφου γ) για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία.
Κατά συνέπεια, απαιτούνται τροποποιητικές ενέργειες, έτσι ώστε να προστατευτούν ουσιαστικά εκείνες οι ομάδες που αποδεδειγμένα δεν μπορούν να ανταποκριθούν στη συγκεκριμένη φορολογική επιβάρυνση.Τροπολογία – Προσθήκη
Άρθρο 7
Η παράγραφος 1 του άρθρου 7 αντακαθίσταται ως εξής:
«1. Με πράξη της Φορολογικής Διοίκησης χορηγείται έκπτωση πενήντα τοις εκατό (50%) στο φορολογούμενο, τον ή τη σύζυγο και τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειάς του επί του ΕΝ.Φ.Ι.Α που βεβαιώθηκε στα παραπάνω πρόσωπα, αν  διαπιστώνεται οικονομική αδυναμία πληρωμής της συνολικής οφειλής  για το οικείο έτος. 
Η παραπάνω έκπτωση χορηγείται για τον οφειλόμενο ΕΝ.Φ.Ι.Α κάθε έτους, εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:
α) Το συνολικό φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου φορολογικού έτους σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Φ.Ε δεν υπερβαίνει τις δώδεκα χιλιάδες ευρώ (€12.000), προσαυξημένο κατά χίλια επτακόσια ευρώ (€1.700) για κάθε εξαρτώμενο  μέλος,
β) το σύνολο της επιφάνειας των κτισμάτων στα οποία κατέχουν δικαιώματα της παραγράφου 2 του άρθρου 1,  ο υπόχρεος δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, ο ή η σύζυγος και τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειάς του, λαμβανομένου υπόψη του ποσοστού συνιδιοκτησίας, δεν υπερβαίνει τα εκατόν πενήντα τετραγωνικά μέτρα (150 μ2) και για τις τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες τα διακόσια τετραγωνικά μέτρα (200 μ2) και
(Απαλείφεται η περίπτωση γ)
2. Η έκπτωση της  προηγουμένης παραγράφου ανέρχεται σε ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%), εφόσον πληρούνται σωρευτικά τα κριτήρια που ορίζονται σε αυτήν και α) ο αριθμός των εξαρτώμενων τέκνων ισούται ή υπερβαίνει τα τρία, ή β) ο φορολογούμενος, ο ή η σύζυγος ή οποιοδήποτε από τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειάς του έχει αναπηρία σε ποσοστό εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω, ή γ) όταν το εν λόγω ακίνητο αποτελεί την κύρια και ιδιοκατοικούμενη κατοικία και ανήκει κατά κυριότητα ή επικαρπία ή ποσοστό αυτών σε μακροχρόνια άνεργο με μη διακοπτόμενο χρόνο ανεργίας ίσο ή μεγαλύτερο του ενός έτους, κατά την ημερομηνία υπολογισμού του φόρου, εγγεγραμμένο στα μητρώα του ΟΑΕΔ ή στους καταλόγους προσφερομένων προς εργασία του Γραφείου Ευρέσεως Ναυτικής Εργασίας και των παραρτημάτων του ή του λογαριασμού ανεργίας προσωπικού ημερήσιων εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης ή του λογαριασμού ανεργίας τεχνικών τύπου Αθηνών και Θεσσαλονίκης
Οι προτείνοντες βουλευτές

Βασίλης Οικονόμου 
Δημήτρης Αναγνωστάκης
Μαρία Γιαννακάκη
Γιώργος Κυρίτσης
Σπύρος Λυκούδης
Κατερίνα Μάρκου
Ασημίνα Ξηροτύρη-Αικατερινάρη
Γιάννης Πανούσης
Μαρία Ρεπούση
Νίκος Τσούκαλης
Νίκη Φούντα
Γρηγόρης Ψαριανός
Θωμάς Ψύρρας


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου