Παρασκευή, 29 Μαΐου 2015

Μέτρα για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας μέσω της απλούστευσης των διαδικασιών αδειοδότησης και της συνακόλουθης μείωσης διοικητικών βαρώνΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΔΙΕΥΘ. ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ  ΕΛΕΓΧΟΥ
Αριθ. Πρωτ.
3011
Ημερομ. Κατάθεσης
29.05.15

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και τον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Η απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών για την ίδρυση και λειτουργία των επιχειρήσεων και η συνακόλουθη μείωση των διοικητικών βαρών είναι προαπαιτούμενα τόσο για την ενδυνάμωση της επιχειρηματικότητας όσο και για την αποτελεσματικότερη διαχείριση των πόρων της διοίκησης, προς όφελος της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας εν γένει.
Το ελληνικό σύστημα αδειοδοτήσεων στηρίζεται πολλές φορές σε ένα πλέγμα απαιτήσεων υπερβολικής πολυπλοκότητας, με την απαίτηση υποβολής από τον πολίτη μεγάλου πλήθους δικαιολογητικών στις αδειοδοτούσες αρχές ήδη κατά το πρώτο στάδιο της έναρξης ή/και επέκτασης κάποιας επαγγελματικής δραστηριότητας, γεγονός που συνιστά εν τέλει ανασταλτικό παράγοντα για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας. Για το λόγο αυτό, όπως επισημαίνουν διαχρονικά και διεθνείς οικονομικοί οργανισμοί, θεωρείται αναγκαίος ο σχεδιασμός ενός πιο ισορροπημένου και αποτελεσματικού συστήματος εποπτείας, κύριο χαρακτηριστικό του οποίου θα είναι η ορθολογική χρήση των κατάλληλων προγενέστερων (ex ante) ελέγχων/αδειοδοτήσεων, όπου αυτοί κρίνονται αναγκαίοι, και η επιβεβλημένη χρήση μεταγενέστερων (ex post) ελέγχων, σε αναλογία πάντοτε με την ένταση, τα χαρακτηριστικά και τις επιμέρους ιδιαιτερότητες κάθε επιχειρηματικής δραστηριότητας.
Στο πλαίσιο του αναγκαίου εκσυγχρονισμού του συστήματος αδειοδοτήσεων προς την κατεύθυνση αυτή, οι προηγούμενες πολιτικές ηγεσίες τόσο του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, όσο και του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ανέλαβαν συγκεκριμένες πρωτοβουλίες για την απλούστευση και προτοτυποποίηση των διοικητικών διαδικασιών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων.
          Ειδικότερα, το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, σε συνεργασία με τους καθ’ ύλην αρμόδιους φορείς, προχώρησε τα δύο τελευταία χρόνια σε μία ρηξικέλευθη για τα ελληνικά δεδομένα αναθεώρηση του συστήματος αδειοδοτήσεων, κύριο προαπαιτούμενο της οποίας είναι η ιεράρχηση των διοικητικών διαδικασιών σε χαμηλής, μέσης και υψηλής επικινδυνότητας. Αρχικός στόχος της δράσης αυτής ήταν η πλήρης κατάργηση των προηγούμενων αδειοδοτήσεων σε χαμηλού ρίσκου και μικρής συνάθροισης κοινού επιχειρήσεις/εγκαταστάσεις, καθώς και σε χαμηλού ρίσκου επαγγελματικές δραστηριότητες, και η αντικατάστασή τους από ένα σύστημα απλής γνωστοποίησης έναρξης δραστηριότητας ή επαγγέλματος στις καθ’ ύλην αρμόδιες αρχές, με παράλληλη παρακολούθηση της εφαρμογής της νομοθεσίας μέσω αποτελεσματικότερων και συχνότερων μεταγενέστερων (ex post) ελέγχων. Για τις επαγγελματικές δραστηριότητες μέσης και υψηλής επικινδυνότητας διατηρήθηκε, προσωρινά, το υπάρχον σύστημα αδειοδοτήσεων. 
Στο πλαίσιο αυτό, με τις αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2/34824/27-12-2013 και ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2/34825/27-12-2013 Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Εσωτερικών, Υγείας, Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής και Οικονομικών (ΦΕΚ 3402Β΄/31-12-2013 και 3403Β΄/31-12-2013 αντίστοιχα), καταργήθηκε το σύστημα χορήγησης προηγούμενης διοικητικής άδειας σε Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος λιανικής διάθεσης τροφίμων και ποτών Κατηγορίας ΙΙΙ της Υγειονομικής Διάταξης (πλην των υπεραγορών τροφίμων), καθώς και σε Καταστήματα Παροχής Υπηρεσιών Υγειονομικού ενδιαφέροντος, και αντικαταστάθηκε από (α) ένα σύστημα γνωστοποίησης του αιτούντος στις αρμόδιες αρχές περί έναρξης λειτουργίας της επιχείρησής του, περί συμμόρφωσής του με τις οικείες διατάξεις και περί τήρησης του συνόλου των προϋποθέσεων λειτουργίας των εν λόγω επιχειρήσεων και (β) τη βελτιστοποίηση και εντατικοποίηση των ελέγχων, οι οποίοι κατά παράδοση έπονταν της αδειοδότησης. Στο ίδιο απλοποιημένο καθεστώς εντάχθηκαν, υπό όρους, και περιπτώσεις μεταβολών στη δραστηριοποίηση των εν λόγω επιχειρήσεων, λόγω (α) λειτουργίας της επιχείρησης από νέο πρόσωπο, (β) αποχώρησης ή αντικατάστασης του νομίμου εκπροσώπου της επιχείρησης, (γ) αλλαγής της νομικής μορφής της εταιρίας, (δ) αλλαγής επωνυμίας της, ή/και ( ε) προσθήκης σε αυτή νέας δραστηριότητας της ίδιας κατηγορίας. Οι προαναφερθείσες Αποφάσεις, μαζί με την υπ’ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2/33565 Κοινή Υπουργική Απόφαση που αφορά στην ίδρυση και λειτουργία Γυμναστηρίων και Αθλητικών Σχολών (ΦΕΚ 3169Β΄/12-12-2013), αποτελούν τις πρώτες Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις κατάργησης προϋφιστάμενων συστημάτων προηγούμενης αδειοδότησης, εισαγωγής του νέου συστήματος γνωστοποίησης έναρξης άσκησης δραστηριότητας/επαγγέλματος, καθώς και εισαγωγής της έννοιας της προτυποποίησης διαδικασιών. Ο όρος «προτυποποίηση» αφορά στην κωδικοποίηση των προϋποθέσεων λειτουργίας κάθε είδους επιχείρησης, όπως αυτές προβλέπονται από τις οικείες διατάξεις, και την αποτύπωσή τους εντός του εντύπου της γνωστοποίησης με τρόπο απλό και οργανωμένο, έτσι ώστε (α) ο ενδιαφερόμενος να είναι σε θέση να κατανοήσει όλα τα βήματα και τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσει για την ορθή λειτουργία της επιχείρησής του (όπως αυτή προβλέπεται από τις οικείες διατάξεις) και (β) οι ελεγκτικοί μηχανισμοί να διευκολύνονται κατά τη διενέργεια των σχετικών ελέγχων, διαθέτοντας έτοιμη λίστα με τις προϋποθέσεις λειτουργίας της επιχείρησης που ελέγχουν.
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, ερωτώνται οι κκ. Υπουργοί:
Ποιες δράσεις έχετε αναλάβει, ή προτίθεστε να αναλάβετε, για την επιτυχή και αποτελεσματική εφαρμογή των νέων απλουστευμένων και προτυποποιημένων διαδικασιών γνωστοποίησης αναφορικά με τις προαναφερόμενες επαγγελματικές δραστηριότητες, όπως αυτές προβλέπονται στις οικείες Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις;
Έχετε σχεδιάσει, ή προτίθεστε να σχεδιάσετε, μηχανισμό παρακολούθησης, ο οποίος θα λειτουργεί και σαν δείκτης αποδοτικότητας του νέου συστήματος (με τον εντοπισμό και τυχόν αστοχιών που χρήζουν αντιμετώπισης/βελτίωσης);
Έχετε αξιολογήσει την αποτελεσματικότητα και επιτυχή εφαρμογή των επιμέρους δράσεων, σε σχέση με:
το χρόνο διεκπεραίωσης των προαναφερθεισών διαδικασιών,
τη διενέργεια του απαιτούμενου αριθμού δειγματοληπτικών ελέγχων στα νεοϊδρυθέντα καταστήματα και την αύξηση των έκτακτων ελέγχων στις επιχειρήσεις που ήδη λειτουργούν με αδειοδότηση,
την αύξηση του βαθμού ικανοποίησης των πολιτών/ενδιαφερομένων και επιχειρήσεων που ασκούν τις εν λόγω δραστηριότητες, και
την αύξηση του βαθμού ικανοποίησης των καθ’ ύλην αρμοδίων υπηρεσιών από τη νέα τους αρμοδιότητα;
Ποιες δράσεις έχετε αναλάβει, ή προτίθεστε να αναλάβετε, για την εξέλιξη του συστήματος γνωστοποίησης και την επέκταση των δράσεων απλούστευσης και προτυποποίησης διοικητικών διαδικασιών σε νέες κατηγορίες επαγγελματικών δραστηριοτήτων, προκειμένου να μειωθούν έτι περαιτέρω τα διοικητικά βάρη και να ενισχυθεί η επιχειρηματικότητα;

                 Οι Ερωτώντες Βουλευτές
           Νίκη Κ. Κεραμέως
         Βασίλειος Οικονόμου
         Ιωάννης Ανδριανός
        Ιωάννης Αντωνιάδης
 Άννα – Μισέλ Ασημακοπούλου
       Ελευθέριος Αυγενάκης
    Απόστολος Βεσυρόπουλος
        Κωνσταντίνος Βλάσης
           Γεώργιος Βλάχος
            Σοφία Βούλτεψη
       Γεώργιος Γεωργαντάς
      Γεράσιμος Γιακουμάτος
         Βασίλειος Γιόγιακας
             Στέφανος Γκίκας
      Κωνσταντίνος Γκιουλέκας
                Χρίστος Δήμας
           Νικήτας Κακλαμάνης
              Άννα Καραμανλή
        Κωνσταντίνος Καραμανλής
          Θεόδωρος Καράογλου
           Γεώργιος Κασαπίδης
           Ανδρέας Κατσανιώτης
         Συμεών (Σίμος) Κεδίκογλου
               Χρήστος Κέλλας
              Όλγα Κεφαλογιάννη
           Ιωάννης Κεφαλογιάννης
        Εμμανουήλ (Μάνος) Κόνσολας
               Αλέξανδρος Κοντός
          Κωνσταντίνος Κουκοδήμος
          Γεώργιος Κουμουτσάκος
             Τιμολέων Κοψαχείλης
             Δημήτριος Κυριαζίδης
               Γεωργία Μαρτίνου
      Παναγιώτης (Νότης) Μηταράκης
               Κυριάκος Μητσοτάκης
               Ευάγγελος Μπασιάκος
               Χρήστος Μπουκώρος
          Νικόλαος Παναγιωτόπουλος
                     Ελένη Ράπτη
              Χρήστος Σταϊκούρας
               Δημήτριος Σταμάτης
              Κωνσταντίνος Τσιάρας
              Θεόδωρος Φορτσάκης
 Kωνσταντίνος(Κωστής) Χατζηδάκης

Ενδεχόμενο φορολόγησης με συντελεστές 26% και 33% των αμοιβών που λαμβάνει παραγωγός πτηνοτροφικών προϊόντων για παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το σύστημα της κάθετης οργάνωσης.ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΔΙΕΥΘ. ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ  ΕΛΕΓΧΟΥ
Αριθ. Πρωτ.
2947
Ημερομ. Κατάθεσης
27.05.15


ΕΡΩΤΗΣΗ


Προς τον Υπουργό Οικονομικών κ. Γιάνη Βαρουφάκη
Ο κλάδος της  πτηνοτροφίας  στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχει υποστεί σοβαρό πλήγμα και η κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει οι πτηνοτρόφοι παραγωγοί συνεχώς επιδεινώνεται εξαιτίας της κρίσης της αγοράς, της αύξησης  του κόστους παραγωγής και της έλλειψης ρευστότητας.
Μπροστά στον κίνδυνο κατάρρευσης ενός δυναμικού κλάδου της οικονομίας μας και ενώ είναι επιτακτική η ανάγκη να ληφθούν μέτρα στήριξης για την επιβίωση του κλάδου οι ασάφειες που υπάρχουν όσον αφορά στο καθεστώς φορολόγησης των παραγωγών, έχουν προκαλέσει αναστάτωση και ανησυχία.
Συγκεκριμένα, απαιτούνται διευκρινήσεις όσον αφορά στο ενδεχόμενο φορολόγησης με συντελεστές 26% και 33% των αμοιβών που λαμβάνει ο παραγωγός πτηνοτροφικών προϊόντων για παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το σύστημα της κάθετης οργάνωσης.
Στο με αριθ. πρωτ. Δ. 12 Α 1109216 ΕΞ/ 24.7.2014 έγγραφο αναφέρεται ότι «η αμοιβή που τυχόν λαμβάνει παραγωγός αγροτικών προϊόντων για υπηρεσίες που παρέχει ο ίδιος σε άλλους αγρότες δεν αποτελεί αγροτικό εισόδημα» και ως εκ τούτου θα υπόκειται σε φορολόγηση με συντελεστές 26% και 33%.
Η εν λόγω διατύπωση έχει δημιουργήσει εύλογα ερωτηματικά για τον κλάδο της πτηνοτροφίας, διότι είναι δυνατόν να προκύψουν ασάφειες και αδικίες σε μεγάλο αριθμό πτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων που συμβάλλονται με σχέσεις «κάθετης ολοκλήρωσης» κατά τη διεθνή ορολογία «vertical integration» με ιδιωτικές επιχειρήσεις, που λειτουργούν μονάδες επεξεργασίας πτηνοτροφικών προϊόντων.
Επίσης, σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η Πανελλήνια Ένωση Οργανώσεων Πτηνοτρόφων Παραγωγών: «οι εκμεταλλεύσεις αυτές συνάπτουν συμβάσεις προμήθειας βασικών εισροών που είναι οι νεοσσοί πάχυνσης και οι ζωοτροφές από τις επιχειρήσεις που λειτουργούν πτηνοσφαγεία και παραδίδουν στις ίδιες επιχειρήσεις προς επεξεργασία τα πτηνά σε ζων βάρος που παράγονται πρωτογενώς από τους ίδιους τους παραγωγούς στις εγκαταστάσεις τους. Η προμήθεια των ως άνω εισροών δεν γίνεται με τιμολόγια αγοράς εφοδίων, ενώ η παράδοση των πτηνών δεν πραγματοποιείται επίσης με τιμολόγια πώλησης. Στην πραγματικότητα οι βασικές εισροές παραμένουν στην ιδιοκτησία των επιχειρήσεων, ενώ τα πτηνά παράγονται για λογαριασμό τους σε βάση «φασόν». Με τον τρόπο αυτό παραγωγής εκδίδονται δελτία και τιμολόγια παροχής υπηρεσιών.
Παράλληλα, «με το σύστημα αυτό υπολογίζεται κατ΄αποκοπή  αμοιβή στον παραγωγό ανά μονάδα παραγωγής (κατά κεφαλή νεοσσού). Κατά το σύστημα αυτό ο πτηνοτρόφος εκτρέφει τους νεοσσούς σε δικές του εγκαταστάσεις, όπου τα κτίσματα, ο εξοπλισμός και η γη είναι ιδιοκτησίας του, παράγει πρωτογενώς στη βάση προσφοράς εργασίας τρίτων και των μελών της οικογενείας του, ενώ εξασφαλίζει ο ίδιος ορισμένες εισροές, που είναι η ενέργεια, η στρωμνή, τα  απολυμαντικά και άλλα αναλώσιμα και υπηρεσίες. Το σύστημα αυτό καθετοποίησης της παραγωγής καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος της ευρωπαϊκής πτηνοτροφίας και υπόκειται στο σύστημα φορολόγησης της κανονικής παραγωγής».Κατόπιν των ανωτέρω ερωτάται ο κ. Υπουργός:   

1.       1. Ποιος είναι ο ακριβής τρόπος προσδιορισμού του αγροτικού εισοδήματος;

2.       2. Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί για την ένταξη των παραγωγών που εφαρμόζουν τέτοιες συμβάσεις στο φορολογικό συντελεστή 13% σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 29 του ν. 4172/2013 καθώς και για τον αποκλεισμό της υπαγωγής τους στους συντελεστές 26% και 33% της παραγράφου 1 του ίδιου άρθρου;

Οι ερωτώντες Βουλευτές
Κεδίκογλου Σ.               
                         Οικονόμου Β.               
Γεωργαντάς Γ.               
Κοντός Αλ.                   
                                                                                     Ανδριανός Ι.
            Καράογλου Θ.               
                          Γκίκας Στ.                   
        Κουκοδήμος Κων/νος
            Ράπτη Ε.                       
                                                                                                     Μπουκώρος Χρ.        
                                                                                                        Δαβάκης Αθ.
                                                                                                          Αντωνίου Μ.         
   Κεραμέως Ν.                
        Σκρέκας Κων/νος
                                                                                                   Τσιάρας Κων/νος
                                                                                                    Κεφαλογιάννης Ι.
               Βλάσης Κων/νος        
                                                                                              Βούλτεψη Σ.
               Μπασιάκος Ευαγγ.      
          Αντωνιάδης Ι.

Πέμπτη, 28 Μαΐου 2015

Δήλωση του Υπεύθυνου του Τομέα Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας της ΝΔ Βασίλη Οικονόμου, με αφορμή τη μη καταβολή οικογενειακών επιδομάτων ΟΓΑΟ Υπεύθυνος του Τομέα Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας της Νέας Δημοκρατίας Βασίλης Οικονόμου, με αφορμή την μη καταβολή των οικογενειακών επιδομάτων του ΟΓΑ για το μήνα Ιούνιο, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

Κάθε μέρα που περνάει η κατάσταση χειροτερεύει. Την ώρα που η
κυβέρνηση συνεχίζει το ρεσιτάλ επικοινωνιακών τεχνασμάτων και δηλώσεων χωρίς ουσία, οι συνταξιούχοι αντιλαμβάνονται από πρώτο χέρι  την "πρώτη φορά αριστερά". Όπως πληροφορήθηκαν σήμερα οι δικαιούχοι του ΟΓΑ, οι οφειλές του οργανισμού  για τα οικογενειακά επιδόματα δεν θα πληρωθούν σήμερα, όπως είχε αρχικά ανακοινωθεί, γεγονός πρωτοφανές για τα τελευταία χρόνια. Σύμφωνα μάλιστα με τον νέο επικεφαλής του οργανισμού Αθανάσιο Μπακαλέξη ένα μέρος των οικογενειακών επιδομάτων που σχετίζονται με δικαστικές αποφάσεις θα δοθεί την επόμενη εβδομάδα και τα υπόλοιπα  θα δοθούν τον Ιούλιο. Δυστυχώς οι χιλιάδες συνταξιούχοι δεν γνωρίζουν τι τους ξημερώνει. Όλα αυτά βεβαίως έχουν ονοματεπώνυμο: Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ. Η ΝΔ ξεκαθαρίζει ότι βρίσκεται στο πλευρό των ασφαλισμένων, στους οποίους η "αριστερή" κυβέρνηση συμπεριφέρεται με τρόπο ανεύθυνο και επικίνδυνο.

Δελτίο Τύπου ''Να μην κοροϊδεύει τους ΕΜΘ το Υπουργείο Άμυνας''Σε απάντηση της ερώτησης (Αρ. Πρωτ. 690/11-03-2015) που κατατέθηκε από τον Βουλευτή Επικρατείας της ΝΔ, Βασίλη Οικονόμου, αναφορικά με την βαθμολογική εξέλιξη των Εθελοντών Μακράς Θητείας (ΕΜΘ), ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Άμυνας, κ. Ήσυχος μας ενημέρωσε ότι : « οι ΕΜΘ αποτελούν οπλίτες πενταετούς υποχρέωσης οι οποίοι μετά τη λήξη της πενταετίας παρέμεναν, κατόπιν αιτήσεως τους, στις Ένοπλες Δυνάμεις μέχρι τη συμπλήρωση 35 ετών συντάξιμης υπηρεσίας με το βαθμό που έφεραν εντασσόμενοι στον εν λόγω θεσμό. Εξελίσσονται βαθμολογικά μέχρι το βαθμό του Ανθυπασπιστή, ενώ εντάσσονται σε ξεχωριστούς πίνακες αρχαιότητας.  Στο θεσμό των ΕΜΘ δεν συμπεριλαμβάνονται οι εθελόντριες του Ν. 705/1977 και οι εθελόντριες του Ν.445/1974 που μετά τη λήξη της πενταετούς υποχρέωσής τους παρέμεναν επίσης με αίτηση τους στις Ένοπλες Δυνάμεις με το βαθμό που έφεραν, ενώ μετά τη μονιμοποίηση τους προάγονται στους δικαιούμενους βαθμούς αξιωματικού, πλην του καταληκτικού βαθμού. Οι δυο ανώτεροι θεσμοί αφορούν ξεχωριστές κατηγορίες προσωπικού που προσλήφθηκε στο πλαίσιο διαφορετικών νομοθετικών διατάξεων, προκειμένου να καλυφθούν ανάλογα διαφορετικές υπηρεσιακές ανάγκες και άρα υφίστανται διαφορετικές υπηρεσιακές μεταβολές. Ειδικότερα, οι ΕΜΘ προσλήφθηκαν για να καλύψουν ανάγκες των Ενόπλων Δυνάμεων σε κατώτερα στελέχη και όχι σε Αξιωματικούς και σε αυτό το πλαίσιο δικαιολογείται η βαθμολογική τους εξέλιξη μόνο μέχρι το βαθμό του Ανθυπασπιστή. Τέλος το θέμα μπορεί να επανεξεταστεί στο πλαίσιο συνολικής επαναξιόλογησης των καταστάσεων και προαγωγών του στρατιωτικού προσωπικού αρμοδιότητας του».

Κατόπιν της απάντησης του Υπουργείου Άμυνας διαπιστώνουμε ότι δεν αναγνωρίζει το δίκαιο αίτημά των ΕΜΘ  και δεν είναι στις προθέσεις του να αναλάβει πρωτοβουλία επίλυσης του συγκεκριμένου ζητήματος. Ο Βουλευτής Επικρατείας, Βασίλης Οικονόμου, εκφράζει την απορία του για τα τελευταία δημοσιεύματα που αναφέρουν ότι  «ψήνεται» ο Υπουργός Άμυνας να κάνει αξιωματικούς τους ΕΜΘ!! Αλήθεια από πού προκύπτει το «ψήσιμο» του Υπουργού, όταν το Υπουργείο πριν από δύο μήνες απαντούσε στην Βουλή ότι «ούτε καν το βλέπει το θέμα»!!!Μετά από πολυετή συζήτηση για το συγκεκριμένο θέμα, ο Β. Οικονόμου, πιστεύει ότι θα πρέπει να μην λαϊκίζει κανείς επί αυτού και ειδικά ο Υπουργός Άμυνας να μην διαρρέει φρούδες ελπίδες. Αλλιώς διαθέτει πεδίον δόξης λαμπρό να νομοθετήσει άμεσα την προαγωγή των ΕΜΘ σε αξιωματικούς, έτσι ακριβώς όπως υποσχόταν το κόμμα των ΑΝΕΛ και ο ΣΥΡΙΖΑ μέχρι τις εκλογές του Ιανουαρίου του 2015. Όλα τα άλλα είναι κουβέντες για πέταμα!

Τετάρτη, 27 Μαΐου 2015

Έλεγχος νομιμότητας των παρεμβάσων στη νήσο «Υδρούσα» της Βούλας.ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΔΙΕΥΘ. ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ  ΕΛΕΓΧΟΥ
Αριθ. Πρωτ.
2926
Ημερομ. Κατάθεσης
27.05.15
 ΕΡΩΤΗΣΗ


Προς τον Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος & Ενέργειας

Κύριε Υπουργέ,

Επανερχόμαστε στο ζήτημα των παρεμβάσεων στη νήσο «Υδρούσα» της Βούλας(4766/11.12.13), καθώς σύμφωνα με καταγγελίες του Εξωραϊστικού Συλλόγου «ΕΥΡΥΑΛΗ»,Βούλας Αττικής και Δημοσιευμάτων τα οποία βλέπουν το φως της δημοσιότητας και αφορούν τη νήσο Υδρούσα, πραγματοποιούνται παρεμβάσεις – επενδύσεις που έρχονται σε αντίθεση με την κείμενη νομοθεσία και τα Προεδρικά Διατάγματα περί προστασίας του απολύτου Δασικού χαρακτήρα της. Παρεμβάσεις με τη μορφή επιχειρηματικής αξιοποίησης, που ενδέχεται να δημιουργούν έλλειψη προστασίας των « Οχυρών Πολυβόλων», του Αρχαιολογικού τοπίου, του περιβαλλοντικού χαρακτήρα και της αισθητικής του τοπίου της.

Όλα τα παραπάνω δημιουργούν εύλογες απορίες και ανησυχία αφού φαίνεται ότι δημιουργούνται υποδομές τουριστικής αξιοποίησης της νήσου και όχι προσπάθειας αποκατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος. Κατόπιν όλων αυτών,

Ερωτάστε:
1. Ποιες είναι οι μόνιμες ή παροδικές, βαριές ή ελαφριές, παρεμβάσεις που προωθούνται και πώς η κάθε μια από αυτές συνδυάζεται με το Προεδρικό Διάταγμα που επιβάλλει την απόλυτη προστασία για τη νήσο Υδρούσα;


2. Σκοπεύετε να επανεξετάσετε με ιδιαίτερη προσοχή το ιδιοκτησιακό καθεστώς της νήσου Υδρούσας ;    

3. Προτίθεστε να παρέμβετε προκειμένου να επανεξεταστεί συνολικά το εν λόγω ζήτημα και  να   διαπιστωθεί εάν εγκρίθηκαν παρεμβάσεις που προκαλούν την αλλοίωση του φυσικού περιβάλλοντος, της αττικής χλωρίδας και πανίδας και  αν διαπιστωθούν πρόκειται  να  αποδοθούν ευθύνες σε όσους πιθανώς έβλαψαν το δημόσιο συμφέρον με πράξεις ή παραλείψεις τους;
                                                                                                       
Ο Ερωτών Βουλευτής

   Βασίλης Οικονόμου

Έλεγχοι στους εργασιακούς χώρους για την πρόληψη ατυχημάτων όπως αυτού της 8ης Μαΐου στα Ελληνικά ΠετρέλαιαΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΔΙΕΥΘ. ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ  ΕΛΕΓΧΟΥ
Αριθ. Πρωτ.
2938
Ημερομ. Κατάθεσης
27.05.15ΕΡΩΤΗΣΗ 

Προς τον Υπουργό Εργασίας

Κύριε Υπουργέ,

σύμφωνα με δημοσίευμα εβδομαδιαίας εφημερίδας, εγείρονται σημαντικά ερωτήματα αναφορικά με το ατύχημα στα διυλιστήρια του Ασπροπύργου των Ελληνικών Πετρελαίων, την 8η Μαΐου που είχε αποτέλεσμα την απώλεια 3 εργαζομένων.
Πιο συγκεκριμένα, το δημοσίευμα κάνει λόγο για υπουργική απόφαση του περασμένου έτους (αρ.4690/12 ΦΕΚ 396/20-2-2014) η οποία απαγορεύει ρητά τη απασχόληση σε έμμεσο εργοδότη με σύμβαση προσωρινής απασχόλησης εργατοτεχνικού προσωπικού για εργασίες όπως η παραγωγή οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου (περίπτωση των ΕΛΠΕ), ναυπήγησης και συντήρησης πλοίων, παραγωγής λιπασμάτων και πλαστικών, διανομής και μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος κ.α. Συνέπεια των ανωτέρω και με γνώμονα  την ανάγκη τήρησης των μέτρων προστασίας στους χώρους εργασίας για την αποτροπή ανάλογων ατυχημάτων στο μέλλον

Ερωτάστε:

1. Σε ποιο βαθμό η ρητή απαγόρευση της εν λόγω υπουργικής απόφασης συμπεριλαμβάνει τη φύση της εργασίας που κάλυπταν οι εργαζόμενοι που έχασαν τη ζωή τους ή τραυματίστηκαν στο ατύχημα της 8ης Μαΐου;
2. Έγιναν έλεγχοι στην εν λόγω επιχείρηση από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας αναφορικά με ενδεχόμενη απασχόληση προσωπικού από έμμεσους εργοδότες, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας;
3. Έχει δοθεί εντολή για ανάλογους προληπτικούς ελέγχους σε εταιρείες υψηλής επικινδυνότητας που εμπίπτουν στο πλαίσιο που θέτει η ως άνω υπουργική απόφαση όπως διυλιστήρια, ναυπηγεία, χημικές βιομηχανίες, διανομή και μεταφορά ηλεκτρικού ρεύματος κ.ο.κ.;
4. Προτίθεστε να ενισχύσετε τους ελεγκτικούς μηχανισμούς του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας στην ευρύτερη περιοχή του Θριασίου, περιοχή με ισχυρή βιομαχανική βάση άρα και ανάγκη ελέγχων για την ασφάλεια και υγιεινή της εργασίας;

Οι Ερωτώντες Βουλευτές 

Βασίλης Οικονόμου

Μαρία Αντωνίου
                                                  
     
                                                                                    Γεράσιμος Γιακουμάτος
         

                                                                                       Στέργιος Γιαννάκης


                                                                                       Βασίλης Γιόγιακας


                                                                                      Ανδρέας Κατσανιώτης


                                                                                      Χρήστος Κέλλας


                                                                                      Χρήστος Μπουκώρος

 
                                                                                   Νίκος Παναγιωτόπουλος
  

                                                                                        Γεώργιος Στύλιος