Τρίτη, 10 Μαΐου 2011

Λειτουργία Μονάδας Επεξεργασίας Αστικών Λυμάτων στη θέση Στέντα - Αγ Τρύφωνας στη ν Κίμωλο

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ


ΔΙΕΥΘ. ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Αριθ. Πρωτ.16023

Ημερομ. Κατάθεσης 10.05.11
Προς τους Υπουργούς Περιβάλλοντος Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής και Εσωτερικών

Έπειτα από λεπτομερή ανάγνωση των σχετικών εγγράφων και εκθέσεων των Ειδικών Επιθεωρητών Περιβάλλοντος διαπιστώνεται η πλήρης δυσλειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων της Ν. Κιμώλου στη θέση Στέντα - Αγ. Τρύφωνας. Κατά την αρχική σύνταξη της από 30-07-2009 έκθεσης αυτοψίας των επιθεωρητών μέχρι και την από 04-04-2011 Πράξη βεβαίωσης των προστίμων, διαπιστώνονται παραβάσεις σε πολλαπλά επίπεδα.

Σε επίπεδο κτιριακών υποδομών και υποδομών απαραίτητων για την εύρυθμη λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων, η εφαρμογή της αρχικής μελέτης προέβλεπε κατασκευή οικίσκου στο στάδιο της προεπεξεργασίας, επίσης στο διάγραμμα κάλυψης που επιδείχτηκε στους επιθεωρητές - βάσει της έκθεσης αυτοψίας - προέβλεπε τέσσερις δεξαμενές εκ των οποίων μέχρι σήμερα υπάρχουν δύο μόνο υλοποιημένες (κατά την ημέρα της αυτοψίας η μια μόνο εκ των δύο βρισκόταν σε λειτουργία). Τα αντλιοστάσια καθώς και ο αγωγός 1500 μέτρων που θα τροφοδοτούσε την εγκατάσταση ο οποίος προβλέπεται από τον όρο δ.13 της υπ. αρ. 31221/ 22-03-94 Κ.Υ.Α. δεν υλοποιήθηκαν ποτέ. Το ίδιο συμβαίνει και με την απαιτούμενη περιμετρική δεντροφύτευση η οποία δεν πραγματοποιήθηκε μέχρι σήμερα χωρίς επαρκή αιτιολόγηση.

Σε επίπεδο αδειοδοτήσεων, οι αδειοδοτήσεις της Ε.Ε.Λ. επίσης παρουσιάζουν ανακολουθία ως προς τους χρόνους και την εφαρμογή των προδιαγραφών και των περιβαλλοντικών όρων και περιορισμών που υπεγράφησαν από τους υπευθύνους. Στις 14-10-2009 με το υπ. αρ. 910 πρωτόκολλο της Δ/νσης Ανάπτυξης Ν.Α. Κυκλάδων χορηγήθηκε «Άδεια Μηχ. Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων», με την Α.Π. 382/28-04-2010 Απόφαση Νομάρχη χορηγήθηκε «Άδεια Λειτουργίας Επεξεργασίας Λυμάτων στην Κίμωλο». Όσον αφορά τους περιβαλλοντικούς όρους και την ετοιμότητα της εγκατάστασης ως προς αυτούς αξίζει να επισημανθούν τα ακόλουθα: Με την Α.Π. 31221/22-03-1994 εκδίδεται η έγκριση περιβαλλοντικών όρων της μονάδας με ισχύ έως τις 31-12-1998. Από τις 31-12-1998 έως και τις 07-09-2004 (έξι περίπου έτη) δεν ανανεώθηκαν ως όφειλαν οι περιβαλλοντικοί όροι, και στις 08-09-2004 εγκρίνονται οι Περ. Όροι με την υπ. αρ. 15775 απόφαση που είχε ισχύ έως τις 31-10-2010, ενώ σήμερα δεν έχει γίνει η ανανέωση τους. Τα έργα δε που προαναφέρθηκαν, ήταν προαπαίτηση των περιβαλλοντικών όρων δ13, δ14, δ18, δ19 και εν μέρει του όρου δ5. Βεβαιώνεται δε από τις υπηρεσίες και την αυτοψία των επιθεωρητών στις 30-07-2009 ότι δεν έχουν κατασκευαστεί ως σήμερα παρόλη την έλευση δεκαεπτά ετών.

Εν συνεχεία, διαπιστώνεται από το έγγραφο με το υπ. αρ. 770/02-03-2011 πρωτόκολλο των Ειδικών Επιθεωρητών Περιβάλλοντος ότι, η άδεια για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων δεν εκδόθηκε ποτέ και ότι κατά παράβαση της με Α. Π. 15775/ 08-09-2004 έγκριση παράτασης ισχύος περ/λοντικων όρων (όρος δ18), όπου και αποκλείονται οι κλίνες ξήρανσης, σήμερα η παραγόμενη ιλύς διατίθεται στα πρανή του οικοπέδου, σε κλίνες ξήρανσης και ακολούθως στη θάλασσα. Εν συνεχεία, των παραπάνω με έκπληξη παρατηρούμε ότι δεν εκδόθηκε ποτέ η άδεια διάθεσης λυμάτων και υγρών αποβλήτων, ενώ η υπ. αρ. 7805/11-02-1994 απόφαση των Νομαρχών Πειραιά & Κυκλάδων Δ/νσης Υγείας Ν.Α. Πειραιά δεν αντικαθιστά την εν λόγω άδεια.
Προχωρώντας στις δειγματοληψίες που πραγματοποιήθηκαν, τρεις στον αριθμό σύμφωνα με τη έκθεση των Ε.Ε.Π., διαπιστώθηκε ότι υπάρχει «υπέρβαση για την παράμετρο του C.O.D. στην έξοδο μετά την χλωρίωση» (Υπ. αρ. 3903/28-09-2010 παρ. Δ , Έκθεση Ε.Υ.Ε.Π.). Η παρακολούθηση των αποβλήτων δε αποδείχθηκε πλημμελής, και δεν πραγματοποιείται ως προς το ολικό φώσφορο, αμμωνιακό άζωτο, λίπη και έλαια.

Όλα τα παραπάνω υγρά απόβλητα διοχετεύονται, κατά παράβαση των περιβαλλοντικών όρων στη θαλάσσια περιοχή Στέντα- Αγ. Τρύφωνας που βρίσκεται στο προστατευόμενο δίκτυο NATURA 2000 με κωδικό GR 4220006 για τον οποίο τρόπο διάθεσης δεν έχει προσκομιστεί κανένα νομιμοποιητικό παραστατικό.

Θέτοντας όλα αυτά υπόψη σας και με μια δεύτερη ανάγνωση, εύλογα δημιουργούνται ερωτήματα και γκρίζες ζώνες σχετικά με τις συνθήκες κατά τις οποίες λειτουργεί ως σήμερα η Ε.Ε.Λ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, η διάβρωση των εδαφών στις εκτάσεις πλησίον της εγκατάστασης και οι επιπτώσεις στον υδροφόρο ορίζοντα καθώς και οι κατολισθήσεις που παρουσιάστηκαν τα τελευταία δέκα έτη με κυριότερη την υποχώρηση του παλαιού δρόμου που οδηγούσε στη παραλία του Στέντα είναι αποτέλεσμα της λειτουργίας του Ε.Ε.Λ. υπό αυτές τις συνθήκες.

Απόρροια όλων αυτών, είναι οι επιπτώσεις της ανεξέλεγκτης διάθεσης των λυμάτων στο θαλάσσιο αποδέκτη ο οποίος, εν γνώσει των εμπλεκομένων που κατασκεύασαν τον πρόχειρο αγωγό που οδηγεί τα λύματα στη θάλασσα, βρίσκεται στο δίκτυο NATURA 2000 και στο μελλοντικό θαλάσσιο πάρκο της προστατευμένης φώκιας monachus-monachus.

Κατόπιν όλων των παραπάνω,
Ερωτάστε:

1. Ποιος θα επωμιστεί το κόστος των παραλείψεων του έργου, θα επεκταθούν οι ποινές κατά πάντως υπευθύνου; Θα υπάρξουν περεταίρω κυρώσεις σχετικά με την εφαρμογή της σύμβασης από τον ανάδοχο του έργου, με δεδομένο ότι οι παραλήψεις, καθυστερήσεις και η μη υλοποίηση σημαντικών τμημάτων της σύμβασης που υπεγράφη στις 30-06-1994 οδήγησαν στη σημερινή κατάσταση; Λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι, εκταμιεύτηκε όλο το ποσό που αφορούσε τη σύμβαση της 30-06-1994 και επιπλέον η συμπληρωματική πίστωση στις 17-05-1995 με την υπ. αρ. 915 απόφαση Έπαρχου Μήλου ύψους 40.636.616 εκ. δρχ. (συνολικά 178.178.496 εκ. δρχ.), που θα βρεθεί πρόσθετη χρηματοδότηση και πόσα μη υλοποιημένα τμήματα αφορούσε η παραπάνω χρηματοδότηση;


2. Πώς λοιπόν ξεκινά η λειτουργία ενός τόσο σημαντικού έργου υποδομής χωρίς να πληρεί όλες τις απαιτούμενες προϋποθέσεις, ώστε να μην οδηγήσει σε μόλυνση του περιβάλλοντος, πως χωροθετείται χωρίς τη διαβούλευση των πολιτών της Κιμώλου, πως αποφασίζεται η ανάθεση και η εκτέλεση των έργων, μεγάλου κόστους, του χερσαίου τμήματος του αγωγού, ο οποίος αναπόφευκτα θα πρέπει να περάσει από ιδιωτικές εκτάσεις χωρίς να έχει προηγηθεί διάλογος και χωρίς να έχει γίνει απαλλοτρίωση εκτάσεων ή τμημάτων αυτών για τη διέλευση κοινόχρηστων δικτύων;

3. Τι άμεσα μέτρα θα λάβετε ώστε να αποκατασταθούν οι πλημμελείς και κατά παράβαση των μελετών ελλείψεις του βιολογικού καθαρισμού του Δήμου Κιμώλου;

4. Σκοπεύετε να κινηθείτε σε βάρος των εργολάβων και των υπευθύνων κρατικών λειτουργών που επέτρεψαν τις ως άνω παρανομίες;
-OI-
ΕΡΩΤΩΝΤΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΑΡΑΣ
ΒΑΣΙΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου