Τρίτη, 29 Μαρτίου 2011

Ανανεώσεις συμβάσεων σε εποπτευόμενους οργανισμούς του Υπουργείου Παιδείας και Έλεγχος τήρησης των νόμων

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΔΙΕΥΘ. ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Αριθ. Πρωτ. 13970/661
Ημερομ. Κατάθεσης 29.03.11ΕΡΩΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Προς τους Υπουργούς Παιδείας, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών

Κύριοι Υπουργοί,
Προ τριμήνου είχε δημοσιευθεί στον ημερήσιο Τύπο η πληροφορία ότι καταρτίστηκε κατάλογος με τους οργανισμούς που υπάγονται στην εποπτεία του Υπουργείου Παιδείας, για τους οποίους μάλιστα, πρόκειται να εξετάσει η κυβέρνηση τη πιθανότητα κατάργησης ή συγχώνευσής τους.
Οι Οργανισμοί που εντοπίστηκαν και η λειτουργία των οποίων βρίσκεται υπό εξέταση, μεταξύ άλλων, είναι η Ανώνυμη Εταιρεία Τεχνολογικής Ανάπτυξης Κεραμικών και Πυρίμαχων, (ΕΚΕΠΥ ΑΕ), η Εταιρεία Βιομηχανικής Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης Μετάλλων (ΕΒΕΤΑΜ ΑΕ), η Εταιρεία Τεχνολογικής Ανάπτυξης Κλωστοϋφαντουργίας Ένδυσης & Ινών. (ΕΤΑΚΕΙ ΑΕ), εταιρείες που εποπτεύονται από το Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και ειδικά την ΓΓΕΤ.
Δέκα επτά μήνες αφότου ανέλαβε η σημερινή ηγεσία του υπουργείου τους οργανισμούς αυτούς δεν έχει προβεί σε αντικατάσταση των διοικήσεων τους, με αποτέλεσμα οι οργανισμοί αυτοί να λειτουργούν άνευ ουσιαστικού ελέγχου και να διακυβεύεται η βιωσιμότητα τους. Οι διοικήσεις αυτές δρουν στα όρια της νομιμότητας, εγείροντας ζητήματα ηθικής νομιμοποίησης.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα ότι μετά από 3 εξαμηνιαίες ανανεώσεις των συμβάσεων προσωπικού τον Δεκέμβριο του 2010 προχώρησαν σε νέες ανανεώσεις χωρίς να γνωρίζουμε τον τρόπο ανανέωσης.
Έτσι από την ανάρτηση που έκανε μία από αυτές στο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (ΕΚΕΠΥ), όπως είναι υποχρεωμένες πλέον να κάνουν, προκύπτουν διάφορα ερωτηματικά σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας τους. Συγκεκριμένα στο έγγραφο της απόφασης αναφέρεται ότι το ΔΣ του ΕΚΕΠΥ με την Συνεδρίαση 310/2010 που πραγματοποιήθηκε στις 22-12-2010 προέβη σε 5 συνάψεις συμβάσεων Ανάθεσης Έργου και σε 1 Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του ΠΔ 420/1986, την ΚΥΑ Αρ. Πρωτ 24723/ΕΓΔΕΚΟ149/14-6-2006 με την οποία εξαιρούντο οι εταιρείες αυτές από τις διατάξεις περί Δημοσίων εταιρειών, τα εγκεκριμένα ερευνητικά έργα στο πλαίσιο της δράσης «Συνεργασία», τις υποχρεώσεις της εταιρείας και την υλοποίηση δράσεων που εξασφαλίζουν της εύρυθμη λειτουργία της εταιρείας και τον Ν.3861/2010 «Πρόγραμμα Διαύγεια». Το ΔΣ ουσιαστικά δεν εφαρμόζει τον νόμο 3899/2010 ο οποίος δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 212/17-12-2010, πριν δηλαδή από την συνεδρίαση σύναψης των συμβάσεων και αποφεύγει έτσι να τηρήσει τον λόγο 1 πρόσληψη για κάθε 5 αποχωρήσεις, που ισχύει για όλο το δημόσιο. Σε σχέση μάλιστα με αυτές τις συμβάσεις παρατηρείται και το εξής «καινοτόμο»: Το ΔΣ αποφάσισε την σύναψη Σύμβασης με ισχύ από 01-05-2011 έως 31-10-2011! Σε άλλη μάλιστα περίπτωση προβλέπεται η Σύμβαση Ανάθεσης έργου για την παροχή υπηρεσιών μεταξύ άλλων στο Τμήμα Περιβάλλοντος και στο Τμήμα Διασφάλισης Ποιότητας κατά ISO 9001, όμως η εταιρεία δεν διαθέτει Τμήμα ISO 9001.
Πέραν αυτών, εξ όσων γνωρίζουμε, μέχρι σήμερα δεν έχουν κάνει καμιά ενέργεια να εφαρμοστεί ο νόμος Ν3429/2005, ο οποίος προβλέπει την παρουσία εκπροσώπου των εργαζομένων στο ΔΣ της εταιρείας.

Κατόπιν αυτών,

Ερωτάστε:

1.Ποιο είναι το ετήσιο λειτουργικό κόστος των Οργανισμών αυτών, συμπεριλαμβανομένης της μισθοδοσίας των υπαλλήλων τους και των αμοιβών των προεδρείων και των μελών του Δ.Σ;
2.Ποια είναι η οικονομική πορεία των οργανισμών αυτών την τελευταία τριετία (2007-2010) βάση των ισολογισμών τους;
3.Είστε ενήμεροι για τις κρίσιμες αποφάσεις των ΔΣ και πώς ελέγχεται η νομιμότητα των αποφάσεων;
4.Έχουν ληφθεί αποφάσεις το τελευταίο διάστημα που πιθανό να δεσμεύουν την νέα διοίκηση των οργανισμών αυτών, όταν τέλος πάντων αυτή οριστεί;
5.Υπάρχουν επιλεκτικές αυξήσεις μισθών των υπαλλήλων και να κατατεθούν καταστάσεις μισθοδοσίας την τελευταία επταετία;
6.Πόσους υπαλλήλους απασχολούν οι Οργανισμοί αυτοί και με βάση ποια σχέση εργασίας;
7.Ποια χρονολογία δημιουργήθηκε ο καθένας από αυτούς τους Οργανισμούς;
Ποιες είναι οι προθέσεις της κυβέρνησης όσον αφορά το μέλλον αυτών των Οργανισμών;
8. Έχει γίνει διοικητική αλλαγή στους οργανισμούς αυτούς, κρατήθηκαν οι κανόνες δεοντολογίας και ισονομίας και εφαρμόζονται οι νόμοι για το εξέλιξη του προσωπικού;
9.Οι προσλήψεις, εποχιακού προσωπικού το τελευταίο διάστημα είναι σύννομες;
10.Να κατατεθούν πιθανές συμβάσεις με συμβούλους τα τελευταία χρόνια με κόστος και αντικείμενο;
11.Στους οργανισμούς αυτούς εφαρμόζεται η νομοθεσία πρόσληψης προσωπικού και τι θα γίνει με τις ανανεώσεις των συμβάσεων των συμβασιούχων;
12.Οι οργανισμοί αυτοί εφαρμόζουν τις αποφάσεις του Υπουργού Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβερνήσεις σχετικά με την χρήση αυτοκινήτων;
13.Προτίθεστε να ζητήσετε να γίνει έλεγχος των οργανισμών αυτών από τον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης.
14.Γιατί δεν έχετε προβεί ακόμη στην αλλαγή των ΔΣ;-Ο-
ΕΡΩΤΩΝ

ΒΑΣΙΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου